Všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád

Všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy ve všeobecných OP zahrnutých. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran.

Veškeré smluvní vztahy s klientem uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1.2. Smluvními stranami jsou:

Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o.
Zvíkovské Podhradí 92
39701 Písek
IČ: 27176797, DIČ: CZ27176797


jako provozovatel ubytovacího zařízení (dále jen provozovatel)

a

uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

1.3. Službami provozovatele jsou rekreační nebo služební pobyty (ubytování v ubytovacím zařízení) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení pobytu klientovi ze strany provozovatele, které obdrží po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu (ubytování v ubytovacím zařízení) a s tím spojené služby v rozsahu a podle grafického zobrazení na stránkách provozovatele nebo stránkách zprostředkovatele ubytování.

1.4. V ubytovacím zařízení je ubytován klient na základě objednávky – uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky a zaplacením požadované zálohy. Objednávku je možné učinit prostřednictvím rezervačního formuláře na webovém rozhraní www.pivovar-zvikov.cz a vyplněním objednávkového formuláře. Rezervační a objednávkový formulář obsahuje vždy informace o klientovi, objednávané službě, ceně včetně uvedených daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním poskytnuté služby. Náklady vzniklé klientu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Smlouva s klientem je uzavřena po potvrzení objednávky provozovatelem. Odesláním objednávky klient stvrzuje, že souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené klientem v objednávce považuje provozovatel za správné. Provozovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou. Využíváním poskytovaných služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto obchodních podmínek (OP), pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat. Provozovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem.

1.5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

2. Časové vymezení

Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením objednávky pobytu pomocí objednávkového formuláře, zejména dobou příjezdu uvedenou klientem a odsouhlasenou provozovatelem pokud je mimo obvyklou dobu nástupu ubytování tj. od 15:00 hodin, a současně zaplacením ceny pobytu, resp. zálohy, ve smyslu platebních podmínek. Smluvní vztah končí po skončení doby pobytu do 10:00 hodin dne odjezdu uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací.

3. Objednání pobytu

Klient si může objednat pobyt elektronicky na internetové stránce www.pivovar-zvikov.cz. Telefonicky nebo emailem lze provést pouze poptávku po ubytování, která musí následně být klientem potvrzena prostřednictvím rezervačního formuláře. Klient může zaplatit zálohu hotově, bankovním převodem nebo přes platební bránu ComGate Payments, a.s. Klient je ze strany provozovatele k úhradě zálohy vyzván osobně, telefonicky, nebo emailem.

Klient si může objednat pobyt elektronicky také na internetové stránce zprostředkovatele. V případě využití služeb zprostředkovatele potvrzení o rezervaci vystavuje zprostředkovatel. Ostatní smluvní podmínky se řídí smluvními podmínkami provozovatele.

4. Ochrana osobních údajů

Provozovatel bere ochranu soukromých údajů klienta vážně a chtěl by, aby se při návštěvě jeho internetových stránek cítil klient dobře. Ochrana soukromí klienta při zpracování osobních údajů je pro provozovatele důležitou záležitostí, kterou při obchodních procesech bere na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek provozovatele jsou zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel neustále vylepšuje technická a organizační bezpečnostní opatření tak, aby chránil u něj vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

4.1. Provozovatel plně respektuje důvěrný charakter dat klienta, která vyplňuje do objednávky a poskytuje firmě Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používá je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s klientem, tedy veškeré zákaznické administrativy, Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Tato data nebudou využívána k marketingovým účelům.

4.2. Na požádání klienta Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o. dle možností obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o klientovi zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je provozovatel opraví. Pokud má klient otázky týkající se zpracování jeho osobních údajů, žádá o informace, nabízí podněty či chce řešit stížnosti, může je směřovat na pivovar.zvikov@seznam.cz. Provozovatel je vázán mlčenlivostí.

4.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když klient navštíví webové stránky provozovatele, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která byla klientovi přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které provozovatele navštívil, webové stránky provozovatele, které navštívil, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je klient poskytne z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

4.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře klient souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti
Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o., se sídlem Zvíkovské Podhradí 92, 39701 Písek, IČ 27176797, DIČ CZ27176797
jakožto správce.

4.5 Cookies

Firma Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o. používá cookies. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na klientův pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda klient už ze svého počítače navštívil naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na klientově počítači.

Používání cookies může klient deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

5. Cena pobytu

Cena služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní provozovatele a je konečná. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

Provozovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy klientovi potvrzení o úhradě, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Na vyžádání může Provozovatel klientovi vystavit také zjednodušený daňový doklad nebo fakturu. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

Pro bezhotovostní platby (pokud jsou uvedeny v objednávkovém formuláři) jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Pokud údaj o možnosti platby kartou chybí, platba kartou není možná.

Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“.

6. Platební podmínky

6.1. Klient obdrží současně s potvrzením pobytu i instrukce k úhradě zálohy na ubytování, kterou je třeba uhradit do termínu splatnosti. V případě neuhrazení platby v daném termínu se objednávka automaticky zruší. Pro veškeré formy bezhotovostních plateb je rozhodné pro oprávnění k využívání služeb připsání platby na účet provozovatele nebo úhrada hotovostí při nástupu pobytu nebo užívání poskytovaných služeb nebo prostor provozovatele.

KLIENT MŮŽE VYUŽÍT TĚCHTO MOŽNOSTÍ PLATEB:

 • online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 • bankovním převodem na základě faktury
 • hotově

6.2. Platba je jednorázová. Klient je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění. Klient hradí jednorázově celý plánovaný pobyt.

6.3. Platba za služby Provozovatele je splatná obvykle 2 dny před nástupem na ubytování, ale splatnost může být po dohodě ve výjimečných případech dohodnuta i jinak (například u hromadných akcí). Závazek klienta uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.4. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (ceny za ubytování) bude rezervace zrušena.

7. Povinnosti klienta

7.1. Poskytnout provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit objednávku pobytu a poskytnout provozovateli doklady tj. občanský průkaz nebo cestovní pas.

7.2. Ve stanoveném termínu uhradit platbu za pobyt.

7.3. Klient je povinen řídit se ubytovacím řádem provozovatele v bodech níže uvedených:

 • V areálu je zakázáno kouřit
 • Užívání hotelového zařízení není dovoleno osobám, které jsou postiženy infekčními chorobami nebo významně pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, stejně tak osobám znečištěným anebo chovajícím se proti společenským mravům.
 • Klient užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 15:00 hod., poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod. Pokud provoz ubytovacího zařízení dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.
 • V době od 22:00 hod do 7:00 hod je klient povinen dodržovat noční klid.
 • V pokoji nesmí klient bez souhlasu provozovatele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod., ale pouze spotřebiče z výbavy ubytovacího zařízení. Výjimkou jsou holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy a nabíječky. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 • Je zakázáno čímkoliv zakrývat přímotopný panel.
 • Při odchodu z pokoje je klient povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách ubytovacího zařízení. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech ubytovacího zařízení.
 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá klient v plném rozsahu.
 • Malá domácí zvířata smějí být umístěna v prostorách ubytovacího zařízení – klient plně odpovídá za své zvíře a provozovatel musí být o pobytu zvířete informován.

Ubytovací zařízení odpovídá za věci vnesené klientem do ubytovacího zařízení, za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cenné věci odpovídá ubytovací zařízení jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

Klient se dostaví v čase, kdy mu začíná rezervace, k převzetí ubytování. Pokud se nedostaví v dohodnutý čas a nedohodne se s provozovatelem na jiných podmínkách, jeho rezervace na ten daný termín propadá.

8. Zrušení pobytu

8.1. Zrušení pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou, přiložit k tomu příslušný díl závazné přihlášky k pobytu a potvrzení o zaplacení a uvedené doklady doručit provozovateli osobně nebo v doporučeném dopise nebo elektronickou formou (mailem). Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující – u osobního – datum provedení storna u provozovatele, elektronicky – datum odeslání emailu a při odeslání v dopise datum přijetí dopisu.

8.2. Při zrušení pobytu ze strany klienta účtuje provozovatel stornovací poplatky (smluvní pokuty). Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny zaplacené zálohy na ubytování (pobyt) v závislosti na počtu dnů zbývajících do zahájení poskytování služeb (zahájení pobytu) jak uvedeno níže:

 • více jak 2 dnů před příjezdem – bez poplatku,
 • 2 dny a méně před příjezdem – plná cena pobytu.

8.3. Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.

8.4. Pokud klient zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je provozovatel povinen vrátit klientovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 8. odstavci 1. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem, u plateb přes platební bránu cestou vrácení částky na kartu klienta. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub klienta.

9. Vyloučení klienta z pobytu

Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně nebo jinak napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva provozovatele, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

10. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn od kupní smlouvy také odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení klienta s úhradou kupní ceny
 • nedodržení rezervovaného termínu

11. Změny dohodnutých služeb

11.1. Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt klienta již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.

11.2. Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit klientovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to klient požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.

11.3. Při závažných změnách – změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10 % je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

12. Reklamační řízení

12.1. V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u zástupce poskytovatele služeb v době pobytu, v místě konání pobytu nejlépe při nástupu ubytování a využívání služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán jak klientem, tak provozovatelem.

12.2. Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany provozovatele a klienta možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok klienta na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.

12.3. Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

12.4. Stížnosti a připomínky klienta, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi klientem a poskytovatelem vyřizuje poskytovatel, stížnosti může klient uplatnit na adrese pivovar.zvikov@seznam.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Klienti se mohou se svými stížnostmi obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky, spotřebitel má právo i na mimosoudní řešení, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

13. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Provozovatel si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována firmou v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako celku.

Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatele.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od
1.1.2022